research header

Η Ε.ΜΕ.ΝΟ οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με όλες τις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδος. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». H E.ME.NO έχει ξεχωριστή αξία και σημασία γιατί:

Συγκεκριμένα η ΕΜΕΝΟ αποσκοπεί στην καταγραφή της νοσηρότητας και των κύριων παραγόντων κινδύνου χρόνιων νοσημάτων, εστιάζοντας κυρίως σε αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα. Θα παράσχει πολύτιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των συνιστώμενων μέτρων πρόληψης και των πιθανών φραγμών στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας καθώς και των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Επίσης θα επιχειρήσει να χαρτογραφήσει τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να διερευνήσει τις επιπτώσεις της έκθεσης σε αυτή στην υγεία των πολιτών.

Συχνότητα καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαχρονικές τάσεις

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι υπεύθυνα για το ένα τρίτο των θανάτων παγκοσμίως [1-2] ενώ αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη (42% στους άνδρες, 52% στις γυναίκες) [3]. Από τους θανάτους σε άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών, τα καρδιαγγειακά νοσήματα ευθύνονται για το 31% στους άνδρες και 25% στις γυναίκες [3]. Ενώ τις τελευταίες δεκαετίες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, τη Σκανδιναβία, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, και άλλες χώρες, έχει διαπιστωθεί μεγάλη μείωση της επίπτωσης των καρδιαγγειακών επεισοδίων μέσω της εφαρμογής εθνικών προγραμμάτων διάγνωσης και παρέμβασης, στην Ελλάδα τα καρδιαγγειακά επεισόδια έχουν αυξηθεί [3]. Έτσι, η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερα θανατηφόρα καρδιαγγειακά επεισόδια (τόσο εγκεφαλικά επεισόδια όσο και εμφράγματα) από τις χώρες χαμηλού κινδύνου της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Γαλλία [3]. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου ζωής των Ελλήνων και την επιδείνωση αναγνωρισμένων παραγόντων κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και το κάπνισμα και κατά προέκταση, η υπέρταση, η υπερχοληστερολαιμία και ο διαβήτης. Η συχνότητα του καπνίσματος στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και της παχυσαρκίας η υψηλότερη στη Ευρώπη στους άνδρες και πολύ υψηλή και στις γυναίκες. Με βάση τα δεδομένα αυτά μπορεί να προβλεφθεί περαιτέρω αύξηση των καρδιαγγειακών επεισοδίων στη χώρα μας στα επόμενα χρόνια.

Υπέρταση

H υπέρταση αφορά περίπου στο 30% του γενικού πληθυσμού. Η επίπτωσή της αυξάνεται με την ηλικία και ξεπερνά το 70% σε ηλικία πάνω από τα 70 έτη [3]. Η υπέρταση είναι ο ισχυρότερος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, το έμφραγμα μυοκαρδίου, και τη νεφρική ανεπάρκεια. Εκτιμάται ότι ευθύνεται για το 50% των θανατηφόρων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και για το 45% των θανατηφόρων καρδιακών συμβάντων [1]. Για κάθε 20 mmHg μείωσης της συστολικής πίεσης και κάθε 10 mmHg της διαστολικής ο κίνδυνος για εγκεφαλικό επεισόδιο ή έμφραγμα μυοκαρδίου μειώνεται στο μισό [4]. Η υπέρταση κατά κανόνα δεν προκαλεί συμπτώματα, μέχρι να εκδηλωθούν οι καταστρεπτικές συνέπειές της στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η αντιμετώπισή της βασίζεται κυρίως στη έγκαιρη διάγνωση σε προσυμπτωματικό στάδιο και στη μακροχρόνια ρύθμισή της με τακτική φαρμακευτική θεραπεία και συστηματική παρακολούθηση. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα τα 50% των υπερτασικών είναι αδιάγνωστοι και από αυτούς που έχουν διαγνωσμένη υπέρταση μόνο το 25% την έχει ρυθμίσει. Η πρώιμη διάγνωση και διαχείριση της υπέρτασης αποτελεί πρωτεύοντα στόχο της πρωτογενούς πρόληψης στον γενικό πληθυσμό.

Κολπική Μαρμαρύγη

Πέραν της υπέρτασης, ένας άλλος παράγοντας κινδύνου κυρίως για εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η παρουσία κολπικής μαρμαρυγής. Πρόκειται για την συχνότερη αρρυθμία και αφορά στο 5-8% των ασθενών άνω των 70 ετών. Η κολπική μαρμαρυγή πενταπλασιάζει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο, τριπλασιάζει τον κίνδυνο για συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η πρώιμη ανίχνευση και διαχείριση των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή προτείνεται σήμερα από τις διεθνείς οδηγίες στους υπερτασικούς ασθενείς >65 ετών, δεδομένου ότι η υπέρταση είναι η συχνότερη συνυπάρχουσα νόσος σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή [6].

Η συμβολή της ΕΜΕΝΟ

Δυστυχώς στη Ελλάδα δεν έχουν γίνει εθνικές επιδημιολογικές μελέτες για την καταγραφή των καρδιαγγειακών επεισοδίων και των παραγόντων κινδύνου, ούτε βέβαια έχουν ποτέ εφαρμοστεί εθνικά προγράμματα διάγνωσης και παρέμβασης. Τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από αποσπασματικές μελέτες διαφόρων ερευνητών σε επιλεγμένους παράγοντες κινδύνου και νοσήματα.

Παρότι τα μέχρι τώρα δεδομένα σε εθνικό επίπεδο είναι ανεπαρκή, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για αυξανόμενη επίπτωση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου με προβλεπόμενη επιδημία καρδιαγγειακής νόσου. Υπάρχει επομένως άμεση ανάγκη εθνικής επιδημιολογικής μελέτης αξιολόγησης της υγείας του πληθυσμού καθώς και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Το κενό αυτό θα καλύψει η ΕΜΕΝΟ. Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα επιτρέψουν τον σχεδιασμό εθνικών στρατηγικών δημόσιας υγείας με στόχο την αποτροπή της αναμενόμενης επιδημίας καρδιαγγειακών νοσημάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

1. WorldHealth Organization. World health statistics 2012. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2012.

2. Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva, World Health Organization, 2009 (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_ disease / GlobalHealthRisks_ report_full.pdf)

3. European Cardiovascular Disease Statistics. European Heart Network and European Society of Cardiology. Edition 2012. http://www.escardio.org/about/Documents/EU-cardiovascular-disease-statistics-2012.pdf. Assessed 12 September 2013.

4. Lloyd-Jones D, Adams R, Carnethon M, De Simone G, Ferguson TB, Flegal K, et al. Heart disease and stroke statistics—2009 update: a report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation 2009; 119:e21–181.

5. Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R; Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002; 360:1903-1913.

6. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Eur Heart J. 2012.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)

Διεθνώς

Τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος και κυρίως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το βρογχικό άσθμα περιλαμβάνονται στα σημαντικότερα αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση των ιατροφαρμακευτικών δαπανών [1]. Η ΧΑΠ αποτελεί ίσως την μόνη από τις κύριες αιτίες θανάτου που η συχνότητά της αυξάνει, παρά το γεγονός ότι υποδιαγιγνώσκεται καθώς πολλοί ασθενείς μένουν αδιάγνωστοι [2]. Σύμφωνα με την Global Burden of Disease Study υπολογίζεται ότι το έτος 2020 θα αποτελεί την 3η πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι η συχνότητά της ποικίλλει από κράτος σε κράτος. Σε προηγούμενες μελέτες γενικού πληθυσμού στις ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Νορβηγία, Δανία και Ιαπωνία η συχνότητά της κυμαίνεται από 4-10% στον ενήλικο γενικό πληθυσμό [3]. Το κάπνισμα είναι τεκμηριωμένα ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας της ΧΑΠ, όμως είναι πλέον γνωστό ότι και άλλοι παράγοντες όπως η έκθεση σε αέριους και σωματιδιακούς ρύπους (επαγγελματικές εκθέσεις, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση εσωτερικών χώρων πχ από χρήση ξυλόσομπας, τζάκι κλπ) συμβάλλουν στην παθογένεσή της.

Στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι εκτιμήσεις για τη συχνότητα της ΧΑΠ κυμαίνονται μεταξύ 9% και 17%, αν και οι μελέτες αυτές δεν αφορούσαν γενικό πληθυσμό [4-6]. Στη μόνη ελληνική μελέτη που η επιλογή μεν του δείγματος έγινε από τον γενικό πληθυσμό αλλά περιορίστηκε μόνο στους καπνιστές, η συχνότητα της ΧΑΠ στους καπνιστές ήταν 8,4% [7]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το παράδοξα χαμηλό ποσοστό ΧΑΠ σε μια χώρα κατεξοχήν καπνιστών (46% του ελληνικού πληθυσμού είναι καπνιστές). Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οφείλεται είτε σε υποεκτίμηση είτε σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού όπως γενετικοί παράγοντες, τρόπος ζωής (πχ μεσογειακή δίαιτα) κ.ά.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ

Διεθνώς

Πολυάριθμες επιδημιολογικές μελέτες καταδεικνύουν την αύξηση της συχνότητας του βρογχικού άσθματος ιδιαίτερα τις δυο τελευταίες δεκαετίες [1]. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 300.000.000 άνθρωποι υποφέρουν από άσθμα παγκοσμίως ενώ 255.000 πέθαναν από άσθμα το 2005. Για την αύξηση αυτή, η οποία παρατηρήθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα ώστε να αποδοθεί σε γενετικούς παράγοντες, έχουν ενοχοποιηθεί περιβαλλοντικοί παράγοντες (αλλεργιογόνα, επαγγελματικές εκθέσεις, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση εσωτερικών χώρων, κάπνισμα, διατροφικές συνήθειες, παχυσαρκία). Επιπλέον, παρατηρούνται διαφορές στη συχνότητα της νόσου όχι μόνο μεταξύ κρατών αλλά και μεταξύ περιοχών του ίδιου κράτους (αστικές, αγροτικές περιοχές).

Στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα από διάφορες μελέτες σε ειδικούς πληθυσμούς υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία [8-10]

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΜΕΝΟ

Η διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης για τον προσδιορισμό της συχνότητας της ΧΑΠ, του άσθματος και της κατανομής των παραγόντων κινδύνου στον γενικό πληθυσμό θα αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος και θα βοηθήσει στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και θεραπευτικής παρέμβασης. Επιπρόσθετα θα θέσει τις προϋποθέσεις για τη διαχρονική παρακολούθηση των μεταβολών στη συχνότητα της νόσου.

Αναφορές

1. WHO Collaborating Centre for Surveillance of Cardiovascular Diseases. Global Cardiovascular Infobase. http://www.cvdinfobase.ca. Assessed January 2010

2. Lopez AD, Shibuya K, Rao C et al (2006). Chronic obstructive pulmonary disease: current burden and future projections. European Respiratory Journal; 27:397–412

3. Mannino DM, Homa DM, Akinbami LJ, Ford ES, Redd SC (2002). Chronic obstructive pulmonary disease surveillance-United states, 1971-2000. MMWR Surveillance Summaries, 51:1-16

4. Gourgoulianis KI, Katikos P, Moraitis M, Argiriou N, Molyvdas PA (2000). Chronic bronchitis in rural and industrial areas. Annals of Agricultural and Environmental Medicine; 7:29–31

5. Tabak C, Feskens EJM, Heederik D, Kromhout D, Menotti A, Blackburn HW (1998). Fruit and fish consumption: a possible explanation for population differences in COPD mortality (the Seven Countries Study). European Journal of Clinical Nutrition, 52:819–825

6. Vrachnis N, Iliodromitou Z, Hamos B (1998). The prevalence of chronic obstructive pulmonary disease in Greeks over 55 years. Archives of Hellenic Medicine, 15:565–570

7. Tzanakis N, Anagnostopoulou U, Filaditaki V, Christaki P, Siafakas N (2004). Prevalence of COPD in Greece. Chest, 125:892-900

8. Bacopoulou F, Veltsista A, Vassi I et al (2009). Can we be optimistic about asthma in childhood? A Greek cohort study. Journal of Asthma, 46:171-174

9. Chatzi L, Prokopakis E, Tzanakis N et al (2005). Allergic rhinitis, asthma, and atopy among grape farmers in a rural population in Crete, Greece. Chest, 127:372-378

10. Papageorgiou N, Gaga M, Marossis C et al (1997). Prevalence of asthma and asthma-like symptoms in Athens, Greece. Respiratory Medicine, 91:83-88

Διεθνώς

Μεγάλες και μακροχρόνιες μελέτες έχουν με βεβαιότητα καταδείξει ότι ακόμη και στην εποχή της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος τον πιο σημαντικό ρόλο στην υγεία των ανθρώπων τον διαδραματίζουν οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Ο ΠΟΥ προσδιορίζει 9 κοινωνικούς παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο της υγείας: κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, άγχος, οι συνθήκες ζωής κατά τα πρώιμα χρόνια, κοινωνικός αποκλεισμός, εργασία, ανεργία, κοινωνική στήριξη, εξαρτήσεις, διατροφή και τρόπος μετακίνησης (μέσα μαζικής κυκλοφορίας, περπάτημα) [1]

 • Φτωχές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες διπλασιάζουν τον κίνδυνο να αρρωστήσει κάποιος σοβαρά. Οι καταστάσεις στρες που κάνουν τους ανθρώπους να στεναχωριούνται, να νοιώθουν ανασφαλείς και να αγχώνονται καταστρέφουν την υγεία καθώς καθιστούν τους ανθρώπους ευάλωτους σε καταστάσεις όπως οι λοιμώξεις, ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η κατάθλιψη.
 • Η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι ανισότητες κοστίζουν ζωές και οδηγούν σε αύξηση φαινομένων όπως η εξάρτηση από ουσίες με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του ατόμου.
 • Η ανεργία (αλλά και η εργασιακή ανασφάλεια) οδηγούν σε άγχος και κατάθλιψη και σε αύξηση των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο και πρόωρο θάνατο.
 • Η κοινωνική απομόνωση συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα πρόωρου θανάτου. Αντίθετα η ύπαρξη κοινωνικής συνοχής και η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης και αλληλεγγύης βελτιώνει την υγεία.

Στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε στο κέντρο μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, γεγονός που έχει επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή σχεδόν όλων των ανθρώπων.

Στην Ευρωπαϊκή ένωση των 27 χωρών τα ποσοστά των ατόμων που ήταν στα όρια της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού παρουσίασαν λόγω της οικονομικής κρίσης συστηματική αύξηση από το 23,3% το 2009 στο 23,7%, 24,3% και 24,9% για τα έτη 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, το φαινόμενο αποτυπώνεται ακόμα πιο έντονα και μάλιστα με επιταχυνόμενες τάσεις με τα αντίστοιχα ποσοστά να είναι 27,7% και 31,0% τα έτη 2010 και 2011. Το 2012 το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα έφτασε το 34,6% ξεπερνώντας έτσι αντίστοιχα ποσοστά χωρών όπως η Λιθουανία (32,5%), η Ουγγαρία (32,4%) ή η Κροατία (32,3%).

Στον τομέα της ανεργίας η εικόνα ήταν παρόμοια με τη διαφορά ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έγιναν εμφανείς λίγο νωρίτερα. Ενώ ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος ανεργίας ανέβηκε ήπια από το 7,1% το 2008 στο 10,5% το 2012, η αντίστοιχη αύξηση στην Ελλάδα ήταν εκρηκτική (από 7,7% στο 24,3%). Οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί είναι οι γυναίκες (28,1%) και οι νέοι κάτω των 25 ετών (55,3% συνολικά και 63,2% στις γυναίκες) [2].

Οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στην υγεία είναι ήδη εμφανείς και τεκμηριωμένες από πολλές έρευνες ή φορείς:

 • Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι το 2011 οι αυτοκτονίες ήταν αυξημένες κατά 40% σε σχέση με το 2010 [3,4]
 • Η συχνότητα βαριάς κλινικής κατάθλιψης διπλασιάστηκε από το 2008 στο 2009, ενώ οι πλέον ευάλωτοι είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα [5,6] και οι γυναίκες . [7].
 • Ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων έχει χάσει τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ικανοποιήσει τις ανάγκες ιατρικής περίθαλψης και το κόστος της αναγκαίας φαρμακευτικής αγωγής[8].
 • Εμφανίσθηκαν επιδημίες από λοιμώδεις ασθένειες, ακόμη και από κάποιες που είχαν ξεχαστεί όπως η ελονοσία ή που δεν είχαν εμφανισθεί μέχρι τώρα ποτέ στην Ελλάδα (όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου). Το σημαντικότερο, αυξήθηκε κατά 15 φορές το ποσοστό των νέων λοιμώξεων από τον ιό του AIDS στους χρήστες ουσιώνενώ δεν γνωρίζουμε ακόμη τις επιπτώσεις που θα έχει η επιδημία αυτή μελλοντικά στο γενικό πληθυσμό [9,10].

Η συνεισφορά της ΕΜΕΝΟ

Οι μελέτες που έγιναν σε άλλες χώρες με ανάλογες οικονομικές κρίσεις δεν αφήνουν αμφιβολία για τους κινδύνους που εγκυμονούν αυτές οι κρίσεις στην υγεία των ανθρώπων. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα στοιχεία για το είδος και τη βαρύτητα των επιπτώσεων αυτών είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει έτσι ώστε όσο το δυνατό συντομότερα και πιο αποτελεσματικά να προλάβουμε τις αρνητικές επιπτώσεις και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να ανακοπεί μια πιθανή καταστροφή όχι μόνο των τωρινών αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

1. WHO (2003). Social Determinants of Health. 2nd edition. The solid Facts

2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database και εξήχθησαν το Νοέμβριο του 2013)

3, Economou M, Madianos M, Theleritis C, Peppou LE, Stefanis CN. Increased suicidality amid economic crisis in Greece. Lancet 2011; 378: 1459.

4. Kontaxakis V, Papaslanis T, Havaki-Kontaxaki B, Tsouvelas G, Giotakos O, Papadimitriou G. Suicide in Greece: 2001-2011. Psychiatrike. 2013 Jul-Sep;24(3):170-174.

5. Madianos M, Economou M, Alexiou T, Stefanis C. Depression and economic hardship across Greece in 2008 and 2009: two cross-sectional surveys nationwide.Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2011; 46: 943–52.

6. Economou M, Madianos M, Peppou LE, Theleritis C, Patelakis A, Stefanis C. Suicidal ideation and reported suicide attempts in Greece during the economic crisis. World Psychiatry. 2013 Feb;12(1):53-9

7. Skapinakis P, Bellos S, Koupidis S, Grammatikopoulos I, Theodorakis PN, Mavreas V. Prevalence and sociodemographic associations of common mental disorders in a nationally representative sample of the general population of Greece. BMC Psychiatry. 2013 Jun 4;13:163

8. Kentikelenis A, Karinikolos M, Papanicolas I, Basu S, McKee M, Stuckler D. Health effects of fi nancial crisis: omens of a Greek tragedy. Lancet 2011; 378: 1457–58.

9. Bonovas S, Nikolopoulos G. High-burden epidemics in Greece in the era of economic crisis. Early signs of a public health tragedy. J Prev Med Hyg. 2012 Sep;53(3):169-71.

10. Paraskevis D, Nikolopoulos G, Fotiou A, Tsiara C, Paraskeva D, Sypsa V, Lazanas M, Gargalianos P, Psichogiou M, Skoutelis A,Wiessing L, Friedman SR, Jarlais DC, Terzidou M, Kremastinou J, Malliori M, Hatzakis A. Economic Recession and Emergence of an HIV-1 Outbreak among Drug Injectors in Athens Metropolitan Area: A Longitudinal Study. PLoS One. 2013 Nov 12;8(11):e78941.

11. Hopkins S. Economic stability and health status: evidence from East Asia before and after the 1990s economic crisis. Health Policy. 2006 Feb;75(3):347-57

 

Οι μελέτες χρήσης Υπηρεσιών Υγείας αποσκοπούν στην αξιολόγηση των Συστημάτων Υγείας, καθώς και στον ορθολογικό προγραμματισμό της ανάπτυξης και της χρηματοδότησης τους.

Η έννοια του «Συστήματος Υγείας» αναφέρεται στο σύνολο των υπηρεσιών υγείας που υπάρχουν σε μια χώρα, την οργάνωση, στελέχωση και διοίκηση τους, καθώς και την χρηματοδότηση της λειτουργίας τους. Κάθε Σύστημα Υγείας αποτελείται από επιμέρους υποσυστήματα, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Βασικά στοιχεία αξιολόγησης ενός Συστήματος Υγείας είναι η αποτελεσματικότητα του στην προαγωγή της υγείας των πολιτών, η αποδοτικότητα του σε σχέση με τους πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους) που απορροφά, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ανταπόκριση στις προσδοκίες των πολιτών, και η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στο σύστημα.

Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, συνυπάρχει ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, με έναν σημαντικά ανεπτυγμένο Ιδιωτικό Τομέα Υγείας, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό συνεργάζεται με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Πρόσφατα οι κλάδοι Υγείας των Ασφαλιστικών Φορέων της χώρας συνενώθηκαν στον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Οι Δαπάνες Υγείας διακρίνονται καταρχάς σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Δαπάνες. Οι Δημόσιες Δαπάνες προέρχονται από το Κράτος και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι Ιδιωτικές Δαπάνες από απευθείας δαπάνες των νοικοκυριών και από την Ιδιωτική Ασφάλιση. Οι βασικές κατηγορίες Δαπανών Υγείας είναι οι δαπάνες για κατανάλωση φαρμάκων, οι δαπάνες για Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (εξωνοσοκομειακή φροντίδα) και οι δαπάνες Νοσοκομειακής Νοσηλείας. Οι Δαπάνες Υγείας αντιπροσωπεύουν σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες σημαντικό ποσοστό της συνολικής οικονομίας (συνήθως 8-12% του ΑΕΠ) με σημαντικές αποκλίσεις από χώρα σε χώρα στο μέγεθος, τις πηγές χρηματοδότησης και την κατανομή των δαπανών.

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης οι Δαπάνες Υγείας υφίστανται πίεση και τα συστήματα υγείας καλούνται να λειτουργήσουν με λιγότερους πόρους. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε. για την Υγεία στην Ευρώπη [1] οι συνολικές δαπάνες για την Υγεία μειώθηκαν σχεδόν σε όλη την Ευρώπη λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό συνέβη το 2010 για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια. Ειδικότερα στην Ελλάδα η κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας μειώθηκε κατά 6,7% το 2010, σε αντίθεση με την προηγούμενη δεκαετία, οπότε είχε σημειωθεί μέση ετήσια αύξηση των δαπανών της τάξης του 5,7%.

Σε σύγκριση με το 2007, πριν την κρίση δηλαδή, το 2009 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της τάξης του 14-15% του π0σοστού των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν μπόρεσαν να επισκεφτούν ιατρό ή οδοντίατρο παρότι πίστευαν ότι το χρειάζονταν [2]. Παρά την σημαντική μείωση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων (40%) [3], το 2010 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 40% των εισαγωγών στα δημόσια νοσοκομεία[4] με παράλληλη μείωση της τάξης του 25-30% των εισαγωγών σε ιδιωτικά νοσοκομεία [5]. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η υγεία χειροτερεύει. Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνει ότι έχει «κακή» ή «πολύ κακή» υγεία αυξήθηκε κατά περίπου 14% από το 2007 στο 2009[2]. Ενδεικτικό των επιπτώσεων της κρίσης είναι και η σημαντική αύξηση, σύμφωνα με τους Γιατρούς του Κόσμου, του ποσοστού των Ελλήνων που επισκέπτονται τις δομές τους από 3-4% πριν την κρίση σε περίπου 30% κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3-4 ετών [6].

Η πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα και στις υπηρεσίες υγείας είναι ξεκάθαρα ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο υγείας ενός πληθυσμού [7]

Η συνεισφορά της ΕΜΕΝΟ

Η μελέτη ΕΜΕΝΟ, που πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο μετά από έξι συνεχόμενες χρονιές ύφεσης στην Ελλάδα, επιδιώκει να μελετήσει το σημερινό προφίλ της χρήσης Yπηρεσιών Yγείας στη χώρα, το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών από τις Υπηρεσίες Υγείας καθώς και την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας διαφορετικών κατηγοριών πολιτών.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

1. OECD. Health at a Glance: Europe 2012, OECD publishing 2012. www.ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2012_en.pdf

2. Kentikelenis A, Karinikolos M, Papanicolas I, Basu S, McKee M, Stuckler D. Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy. Lancet 2011; 378: 1457–58.

3. Telloglou T. Interview with Minister of Health Andreas Loverdos. In: Papahelas A, Telloglou T, Papaioannou S, eds. Folders. Greece. Skai TV, 2011.

4. Liakopoulou T. Since last year private hospitals are in trouble wjile NHS is doing better. Kayhimerini June 12, 2011.

5. Hellastat. Sector study: health services. Athens: Hellastat 2010.

6. Karatziou D. Society in humanitarian crisis. Kyriakatiki Eleftherotipi July 24, 2011.

7. WHO (2003). Social Determinants of Health. 2nd edition. The solid Facts

Στην Ελλάδα το 2012:

 • Περίπου 3900 άνθρωποι έμαθαν ότι πάσχουν από καρκίνο του παχέος εντέρου
 • Περίπου 5000 γυναίκες έμαθαν ότι πάσχουν από καρκίνο του μαστού
 • Περίπου 420 γυναίκες έμαθαν ότι πάσχουν από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Πηγή : European Cancer Observatory IARC WHO, http://eco.iarc.fr/

«Καλύτερο να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις»

Αυτό το αξεπέραστο ανά τους αιώνες απόφθεγμα του Ιπποκράτη υποστηρίζεται από την σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση της Δημόσιας Υγείας που συνεχώς ανακαλύπτει και τεκμηριώνει νέους τρόπους για την πρόληψη και προστασία της υγείας μας.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Η ΠΡΟΛΗΨΗ είναι μέρος της φροντίδας υγείας και στοχεύει στην προστασία της εμποδίζοντας την εμφάνιση προβλημάτων, περιορίζοντας δηλαδή, στο πέρασμα του χρόνου, τον αριθμό των ασθενών και των θανάτων από ένα νόσημα, σε αντίθεση με την ιατρική περίθαλψη που αναφέρεται στην βελτίωση της υγείας μέσω της θεραπείας των ασθενειών1.

Στην πρόληψη υπάρχουν τρεις βαθμίδες[1]:

 • η πρωτογενής πρόληψη με στόχο τον περιορισμό της έκθεσης του ατόμου σε παράγοντες κινδύνου ή την ενδυνάμωση της αντίστασης σε αυτούς
 • η δευτερογενής πρόληψη με στόχο την έγκαιρη και πρώιμη διακοπή της εξέλιξης της αρρώστιας πριν εμφανιστούν συμπτώματα, ώστε να αποφευχθούν οι επιπλοκές, η αναπηρία και ο πρόωρος θάνατος,
 • η τριτογενής πρόληψη που στοχεύει στην ανακούφιση της αναπηρίας που προκύπτει από μια ασθένεια και περιλαμβάνει τόσο τη θεραπευτική προσέγγιση, όσο και την αποκατάσταση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Η ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ προωθείται με μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού, ανθρώπινου και κοινωνικού, στο οποίο ζει και εργάζεται ο άνθρωπος. Τα μέτρα αυτά στηρίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση που παράγει η Δημόσια Υγεία και αφορούν την κοινωνία και τον πληθυσμό ως σύνολο, αλλά και τα άτομα ξεχωριστά.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένων μέτρων είναι ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η εξασφάλιση καθαρού δικτύου πόσιμου νερού και η φθορίωση του, η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προγεννητική φροντίδα στην εγκυμοσύνη, η αγωγή υγείας για το κάπνισμα, τη διατροφή, την άσκηση και τη χρήση προφυλακτικού στις σεξουαλικές σχέσεις, οι εμβολιασμοί.

Οι ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ αποτελούν μια αδιαμφισβήτητη στρατηγική[2] με την καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας για την πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων[3] που οδηγεί τόσο στην ατομική προστασία των εμβολιαζόμενων, όσο και στην προστασία του συνόλου. Σε κάθε χώρα υπάρχει μια ενιαία πολιτική εμβολιασμών που προγραμματίζεται και παρέχεται από την Πολιτεία, σύμφωνα με τα τρέχοντα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα και τις τοπικές οδηγίες[4]. Η εντυπωσιακή μείωση της συχνότητας των λοιμώξεων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό την τελευταία εικοσαετία είναι ενδείξεις της αξίας της ανοσοποίησης με εμβόλια[5].Δυστυχώς το 2011 καταγράφηκε σημαντική αύξηση των επιδημικών εκρήξεων ιλαράς σε αρκετές χώρες της ΕΕ, ώστε τα κράτη μέλη να πρέπει να προβούν σε αποτελεσματικές παρεμβάσεις προκειμένου να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη[6].

Η συστηματική εφαρμογή των εμβολιασμών αφορά και στους ενήλικες, είτε ως σύνολο (για τέτανο) είτε ως ευπαθείς ομάδες (κατά του πνευμονιόκοκκου ή της γρίπης) και για το σκοπό αυτό έχει εκπονηθεί Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Στην Ελλάδα το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού με τα προτεινόμενα εμβόλια είναι χαμηλό έως μέτριο και κυμαίνεται για το εμβόλιο κατά του τετάνου από 52-80%[7], για το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου εκτιμάται αδρά στο 10%, ενώ για το εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης εκτιμάται περίπου στο 30- 40%[8,9].

Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ βασίζεται στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά και συστήνονται, μεταξύ άλλων για τον καρκίνο του μαστού[10], του τραχήλου της μήτρας[11,12] και του παχέος εντέρου[13]. Πρόκειται για νοσήματα που ανήκουν στις δέκα κυριότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο στην Ελλάδα[14].

Στον ελληνικό πληθυσμό 1 στους 4 θανάτους οφείλεται σε κακοήθη νεοπλάσματα, αποτελώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα[15]. Στη χώρα μας πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, και ακολουθούν του προστάτη, και του παχέος εντέρου. Στις γυναίκες πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο είναι ο καρκίνος του μαστού και ακολουθούν του παχέος εντέρου και του πνεύμονα [16].

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η νόσηση από καρκίνο αναμένεται να αυξηθεί, ενώ παράλληλα ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 30% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί[17]. Η επιλογή των Προγραμμάτων Προσυμπτωματικού Ελέγχου, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, είναι αποτέλεσμα έρευνας διεθνών οργανισμών και σχεδιάζονται με βάση τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα, την πρόοδο της βιοτεχνολογίας και με κριτήριο την αποτελεσματικότητα τους και το προσδοκώμενο όφελος.

Συμβολή μελέτης ΕΜΕΝΟ

Η μελέτη ΕΜΕΝΟ είναι η πρώτη Πανελλαδική μελέτη που θα συλλέξει στοιχεία για τη χρήση μέτρων πρόληψης. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων προαγωγής Δημόσιας Υγείας.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

1. Τριχόπουλος Δ, Πετρίδου Ε. Η φιλοσοφία της προληπτικής ιατρικής. Στο: Τριχόπουλος Δ, Πετρίδου Ε, Καλαποθάκη Β (επιμ. έκδ.). Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία. Ιατρικές Εκδόσεις Ζήτα, Αθήνα 2000 Σελ 3-13.

2. Anderson R, May R. Immunisation and herd immunity. Lancet 1990; 35:641-5

3. WHO/UNICEF. Global immunization vision and strategy 2006-2015. Geneva: WHO/UNICEF; 2005. Available at http://www.who.int/vaccines-

4. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη των Μεταδοτικών Νοσημάτων 2008-2012. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 2008.

5. WHO Regional Office for Europe. Eliminating measles and rubella and preventing congenital rubella infection. WHO European Region strategic plan 2005-2010. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 2005.

6. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report 2012. Reporting on 2010 surveillance data and 2011 epidemic intelligence data. Stockholm: ECDC; 2013.

7. Maltezou HC, Maragos A, Katerelos P, Paisi A, Karageorgou K, Papadimitriou T, Pierroutsakos IN. Ιnfluenza vaccination acceptance among health-care workers: a nationwide survey. Vaccine. 2008 Mar 10;26(11):1408-10. Epub 2008 Feb 13

8. Sotiropoulos A, Merkouris P, Gikas A, Skourtis S, Skliros E, Lanaras L, Nikolaou T, Pappas S. Influenza and pneumococcal vaccination rates among Greek diabetic patients in primary care. Diabet Med. 2005 Jan;22(1):110-1.

9. Steiner J.M., Willard Cates W., Are condoms the answer to rising rates of non-HIV sexually transmitted infections? Yes. BMJ , 2008, Vol.336:184.

10. Khatib MN., Modjtabai A. (ed). Guidelines for the early detection and screening of breast cancer. EMRO Technical Publication Series 30. WHO; 2006.

11. Hakama M, Coleman MP, Alexe DM, Auvinen A. Cancer screening: Evidence and practice in Europe 2008. Eur J Cancer. 2008;44(10):1404-13.

12. International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. Cervix Cancer Screening. IARC Handbooks of Cancer Prevention. Vol. 10. IARC Press 2005.

13. Pesce A. Colorectal cancer screening. Fam Pract. 2001;18: 457-60.

14. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α). Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011-2015. Αθήνα, 2011.

15. International Agency for Research on Cancer (IARC). Cancer Mondial. France. 2008. Πρόσβαση από το δικτυακό τόπο: http://www-dep.iarc.fr.

16. European Cancer Observatory IARC WHO. Πρόσβαση από το δικτυακό τόπο: http://eco.iarc.fr/

17. World Health Organization (WHO). 10 Facts about Cancer. 2010. Πρόσβαση από το δικτυακό τόπο: http://www.who.int/features/factfiles/cancer/en/index.html

Τι είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση

Στην ατμόσφαιρα εκλύονται ρύποι είτε από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ. κίνηση οχημάτων, βιομηχανική δραστηριότητα, θέρμανση) ή από φυσικές πηγές (π.χ. σκόνη). Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι αέριοι (όπως το όζον, το διοξείδιο του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα) και σωματιδιακοί. Τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα δεν είναι ομοιογενή: τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά τους ποικίλουν διαχρονικά και γεωγραφικά ανάλογα με τις πηγές της ρύπανσης και τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τα αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια μετρούνται με θεσμοθετημένους δείκτες, όπως τα ΡΜ10, σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο <10μm, ή τα ΡΜ2.5 αντίστοιχα με διάμετρο <2,5 μm.

Τι γνωρίζουμε για τις επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία.

Οι επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία στη σύγχρονη εποχή έχουν τεκμηριωθεί από πολλές επιδημιολογικές μελέτες που δείχνουν ότι ακόμα και τα σχετικά χαμηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδέονται με σοβαρές επιδράσεις στην υγεία οι οποίες περιλαμβάνουν μέχρι και αύξηση της θνησιμότητας. Περισσότερο τεκμηριωμένες είναι οι επιδράσεις των αιωρούμενων ατμοσφαιρικών σωματιδίων, ενώ σοβαρά προβλήματα δημιουργεί και η έκθεση στο όζον (αναφερόμαστε στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας και δεν πρέπει να συγχέεται το όζον ως ρύπος με την «τρύπα» του όζοντος στην στρατόσφαιρα). Επειδή τα μικρότερα σωματίδια (ΡΜ2.5 ή ΡΜ0.1) εισχωρούν βαθύτερα στους πνεύμονες, θεωρούνται πιο επικίνδυνα για την υγεία.

Οι επιδράσεις στην υγεία από την έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, που αναγνωρίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), περιλαμβάνουν την μείωση της αναπνευστικής ικανότητας, την αύξηση της συχνότητας των αναπνευστικών συμπτωμάτων και της χρήσης φαρμάκων, τη μείωση της δραστηριότητας, την αύξηση των επισκέψεων σε γιατρούς και εξωτερικά ιατρεία, μέχρι σοβαρότερες επιδράσεις όπως την αύξηση των εισαγωγών επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία (με νοσήματα του αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος), την αύξηση της θνησιμότητας και τη μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης [1-2]

Το Ευρωπαϊκό πολυκεντρικό πρόγραμμα ΑΡΗΕΑ (Air Pollution and Health: a European Approach), έδειξε ότι παρατηρείται 0.6% αύξηση στην ημερήσια ολική θνησιμότητα όταν τα ΡΜ10 είναι αυξημένα κατά 10μg/m3. Η αντίστοιχη αύξηση στους θανάτους από καρδιακές ή αναπνευστικές αιτίες είναι 0.6-0.8%. [3]

Αντίστοιχα έχει βρεθεί ότι οι επείγουσες εισαγωγές από αναπνευστικά νοσήματα (περιλαμβανομένων και των εισαγωγών παιδιών με κρίση άσθματος) αυξάνονται ημερησίως κατά περίπου 1%.[4]

Οι επιδράσεις αυτές είναι μεγαλύτερες σε πόλεις στις οποίες τα σωματίδια προέρχονται σε μεγαλύτερο βαθμό από οχήματα, στις θερμότερες πόλεις καθώς και εκεί όπου η αναλογία των ηλικιωμένων είναι μεγαλύτερη.

Η μελέτη των μακροχρόνιων επιδράσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι δυσκολότερη γιατί απαιτεί μακροχρόνια παρακολούθηση πολλών ατόμων και καλές μετρήσεις ή εκτιμήσεις της έκθεσης στη ρύπανση. Έτσι, οι μελέτες αυτές είναι λιγότερες, αλλά έχουν δείξει ότι οι μακροχρόνιες επιδράσεις είναι πιο σημαντικές. Η πιο γνωστή μελέτη είναι της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, που έγινε σε 151 πόλεις και κάλυψε μισό εκατομμύριο κατοίκους και έδειξε ότι στην πιο ρυπασμένη πόλη σε σχέση με την πιο καθαρή η ολική θνησιμότητα ήταν αυξημένη κατά 6%, η θνησιμότητα από καρδιο-αναπνευστικές αιτίες ήταν αυξημένη κατά 9% και η θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα κατά 14% [5].

Τι σημαίνουν αυτά τα αποτελέσματα για έναν πληθυσμό;

Ο αριθμός των θανάτων ανά 100.000 κατοίκους που θα προλαμβάνονταν αν οι ετήσιες συγκεντρώσεις των ΡΜ10 μειώνονταν σε 20μg/m3 σε ορισμένες Ευρωπαϊκές πόλεις φθάνει ως τους 25 στις πιο ρυπασμένες πόλεις από τις βραχυχρόνιες επιδράσεις, άλλους τόσους από τις μεσοπρόθεσμες, ενώ ξεπερνά τους 100 σε αρκετές Ευρωπαϊκές πόλεις από τις μακροχρόνιες επιδράσεις. Να σημειωθεί ότι ενώ οι συνιστώμενες τιμές της Π.Ο.Υ. για ΡΜ10 είναι 20μg/m3 (ετήσιος μέσος όρος), στην Αθήνα οι μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις κυμάνθηκαν στους διάφορους σταθμούς από 35 μέχρι 49μg/m3 το 2010 και από 27 μέχρι 39μg/m3 το 2012.

Το κέρδος στο προσδόκιμο επιβίωσης σε ορισμένες ευρωπαϊκές περιοχές, στην ηλικία των 30 ετών, αν μειωθούν οι ετήσιες συγκεντρώσεις ΡΜ2.5 στα 10μg/m3 (οδηγία της Π.Ο.Υ. για τις ετήσιες τιμές ΡΜ2.5) κυμαίνεται από 2 μέχρι 22 μήνες. Στην Αθήνα οι αντίστοιχες τιμές είναι ≥ 15μg/m3 σε όλους τους σταθμούς μέτρησης του ΥΠΕΚΑ και το υπολογιζόμενο κέρδος από την παραπάνω μείωση είναι 13 μήνες. [6]

Η συμβολή της ΕΜΕΝΟ

Κάτι που δεν γνωρίζουμε στην Ελλάδα μέχρι σήμερα είναι η έκθεση του πληθυσμού όλης της χώρας στην ατμοσφαιρική ρύπανση ώστε να εκτιμήσουμε συνολικά τον κίνδυνο και ξεχωριστά κατά περιοχή. Αυτό το σημαντικό κενό θα καλύψει η μελέτη ΕΜΕΝΟ.

1. http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0020/182432/e96762-final.pdf

2. http://www.aphekom.org/c/document_library/get_file?uuid=78d7f516-cf7b-4092-b89f-36b41f8e2646&groupId=10347 ).

3. Katsouyanni K, Touloumi G, Samoli E, Gryparis A, Le Tertre A, Monopolis Y, Rossi G, Zmirou D, Ballester F, Boumghar A, Anderson HR, Wojtyniak B, Paldy A, Braunstein R, Pekkanen J, Schindler Ch, Schwartz J. Confounding and effect modification in the short-term effects of ambient particles on total mortality: results from 29 European cities within the APHEA2 project. Epidemiology 2001;12: 521-31.

4. Atkinson R, Anderson HR, Sunyer J, Ayres J, Baccini M, Vonk J, Boumghar A, Forastiere F, Forsberg B, Touloumi G, Schwartz J, Katsouyanni K. Acute effects of particulate air pollution on respiratory admissions-results from the APHEA2 project. Am J Resp Crit Care 2001;164:1860-6 .

5. Pope CA III, Burnett RT, Thun MJ, Calle EE, Krewski D, Ito K, et al. 2002. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution. JAMA 287:1132–1141.

6. http://www.aphekom.org/c/document_library/get_file?uuid=78d7f516-cf7b-4092-b89f-36b41f8e2646&groupId=10347.

procedure header

Εκπαιδευμένοι ερευνητές και ιατροί, συνεργάτες του προγράμματος, επισκέπτονται τυχαία επιλεγμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια επισκέπτονται ένα επίσης τυχαία επιλεγμένο δείγμα 6.000 κατοικιών στις περιοχές αυτές. Η κατοικία σας ίσως είναι μια από αυτές! Δηλαδή, χτυπούν την πόρτα σας και σας ενημερώνουν αναλυτικά για την μελέτη. Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε το έντυπο ενημέρωσης και συναίνεσης πριν την έναρξη της συνέντευξης.

Η διαδικασία είναι απλή και περιλαμβάνει 3 στάδια

Η ΟΜΑΔΑ

Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νησιά Νοτίου Αιγαίου

Αναστασίου ΣοφίαΙατρός

+

Γεννήθηκα το 1978 στη Ροδο στα Δωδεκάνησα οπου και τελείωσα το λύκειο. Εισήχθηκα μετα απο πανελληνιες εξετάσεις στην ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απ όπου έλαβα το πτυχίο της ιατρικής. Ακολούθησε η ειδικότητα της πνευμονολογίας-φυματιολογίας στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Αττικόν στο Χαιδάρι στην Β΄ πανεπιστημιακή πνευμονολογική κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού παεπιστημίου Αθηνών. Απο τον Αυγουστο του 2013 εργαζομαι ως επικουρική επιμελήτρια Β΄Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.Γνωρίζω άριστα αγγλικά και λίγα γαλλικά.

Βογιατζής ΆρηςΣυνεντευκτής

+

Ονομάζομαι Βογιατζής Άρης. Είμαι απόφοιτος του τμήματος της Σχολής Ραδιολογίας – Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθηνών (τετραετής φοίτηση) με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» και πλέον φοιτώ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από κατατακτήριες εξετάσεις (πρώτος στην κατάταξη – 5ο έτος). Η Πτυχιακή μου εργασία ηταν με θέμα τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (πρόληψη και Θεραπεία – σύνχρονες μεθόδοι). Στην επαγγελματική μου εμπειρία ως τώρα συμπεριλαμβάνονται • Εξάμηνη πρακτική άσκηση στο μαιευτήριο «Έλενα» (2008 – 2009) • Εξάμηνη μαθητεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» (2009) • Αντικατάσταση σε περίοδο καλοκαιρινών αδειών στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) (2009) • Απασχόληση ως τεχνολόγος ακτινολόγος στο Κέντρο Αποκατάστασης «Ανάπλαση» (2010, 2011,2012) • Συμμέτοχή στην Εθνική Απογραφή του 2011 στη θέση του συνεντευκτή. Επίσης είμαι άριστος γνώστης της Αγγλικής και Ισπανικής γλώσσας.

Βολικού ΑντιγόνηΣυνεντεύκτρια

+

Η Αντιγόνη Βολικού σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ιατρική Γενετική από το Πανεπιστήμιο Newcastle Upon Tyne με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, κατέχει πτυχίο στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια (εξ αποστάσεως και κατ’ ιδίαν) που σχετίζονται με την Εκπαίδευση, τη Βιολογία, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τη Δημόσια Υγεία, την παραγωγή και προώθηση φαρμάκων κ.α. Διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και κατέχει το International Diploma in IT Skills Proficiency από το Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Έχει εργαστεί σε αρκετές εταιρείες στους τομείς της πώλησης προϊόντων Βιοτεχνολογίας, φύλαξης βλαστικών κυττάρων και εργαστηριακής υποστήριξης, εκπαίδευσης κ.α. Έχει εργαστεί στην Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ως Επιστημονικός συνεργάτης για την ανάπτυξη της κατευθυντήριας οδηγίας για τη Δυσλιπιδαιμία, η οποία απευθύνεται σε γιατρούς και νοσηλευτές στους οποίους δίνει οδηγίες για τη διαχείριση της Δυσλιπιδαιμίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Δημητρίου Παναγιώτα ΑΣυνεντεύκτρια

+

Η Παναγιώτα Α. Δημητρίου είναι φιλόλογος, πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010).

Με την ψυχολογία ως κατεύθυνση των σπουδών της, στελεχώνει Σχολές Γονέων ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων και παιδικές κατασκηνώσεις έχοντας πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση στην αξιολόγηση & την ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές., νοητική υστέρηση, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και στη συμβουλευτική γονέων. Έχει ξεκινήσει την εκπαίδευσή της στη Γνωσιακή  Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία.

Εργάζεται ως Στέλεχος Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης & Διαφήμισης σε αρχιτεκτονικό γραφείο ενώ παράλληλα, παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα. Κατάγεται από την Τρίπολη Αρκαδίας, όπου έχει προσφέρει πλούσιο κοινωνικό έργο ως φιλόλογος στη Δημοτική Βιβλιοθήκη αρχειοθετώντας και απογράφοντας έντυπο υλικό χιλιάδων τίτλων, και οργανώνοντας εκπαιδευτικές δράσεις (πρόγραμμα “Future Library”) στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης. Από το 2011, διεξάγει έρευνες σε επιχειρήσεις και οικίες για την ΕΛ.ΣΤΑΤ ως ιδιώτης συνεργάτης. Τον ελεύθερο χρόνο της επενδύει στη μελέτη ποιημάτων, τα ταξίδια και τον εθελοντισμό.

Κασκαφέτου ΣωτηρίαΙατρός

+

Κασκαφέτου Σωτηρία

Η Κασκαφέτου Σωτηρία μεγάλωσε στο Ναύπλιο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το 2002 αποφοίτησε από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπλίου.

Από το 2002 έως το 2008 φοίτησε στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων. Το 2012 ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διοίκηση της Υγείας” του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θέμα διπλωματικής εργασίας: “Μελέτη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η διερεύνηση της εφαρμογής της στην Ελλάδα: Ο.Α.Ε.Ε. Περιφέρεια Πελοποννήσου”. Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ολοκλήρωσε τον κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων με θέμα “Βασικές αρχές ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας – ψυχαναλυτικό πρίσμα και δημόσια περίθαλψη”. Από το Μάρτιο του 2013 είναι ειδικευόμενη στη Γενική Ιατρική στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Γνωρίζει αγγλικά σε άριστο επίπεδο (Proficiency in English, University of Michigan) και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια και σεμινάρια με συνοδό παρουσίαση έρευνάς της (“8ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής”, Αθήνα και “38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο”, Αθήνα). 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από το 2008 έως το 2009 εργάστηκε ως ωρομίσθια εκπαιδεύτρια στο ΙΕΚ Αργολίδας. Το 2009 με 2010 εκπλήρωσε το αγροτικό της ως ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας. Από το 2010 έως το 2011 εργάστηκε ως Ελεγκτής Ιατρός στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και ως ωρομίσθια εκπαιδεύτρια στο ΙΕΚ Αργολίδας και Τρίπολης. Το 2011 με 2012 διορίστηκε αναπληρώτρια καθηγήτρια πλήρους ωραρίου στην Ειδικότητα Βοηθών Φαρμακείων στην Επαγγελματική Σχολή Άργους. Από το 2013 είναι ειδικευόμενη στη Γενική Ιατρική στο ΓΠΝΤρίπολης.

Κώτσια ΆλκηστηΙατρός

+

Η Κώτσια Άλκηστη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε το 2009 με βαθμό «Λίαν καλώς». Εργάστηκε ως αγροτικός ιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο Συβότων Θεσπρωτίας από τον Απρίλιο του 2010 έως και τον Απρίλιο του 2011. Στη συνέχεια διορίστηκε το Μάιο του 2011 ως ειδικευόμενη ιατρός στην Παιδιατρική κλινική του Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου και εργάστηκε έως τον Ιανουάριο του 2013. Από τότε έως και σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη ιατρός του αθλητικού οργανισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων. Από τον Οκτώβρη του 2013 συμμετέχει ως ιατρός στο πρόγραμμα Ε.ΜΕ.ΝΟ (Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου) της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει  πολυάριθμα ιατρικά συνέδρια, σε αρκετά από τα οποία έχει παρουσιάσει και εργασίες. Το 2012 ολοκλήρωσε το σεμινάριο Advanced Paediatric Life Support, ALS group of Manchester UK . Από τον Οκτώβρη του 2013 είναι φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα». Έχει άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών. Είναι μέλος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης  Medecins du Monde Grece από το Μάρτιο του 2013.

Πετράκης ΕμμανουήλΣυνεντευκτής

+

Υποψήφιος  Διδάκτωρ  Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην “Κοινωνική και Τεχνολογική Ανάπτυξη” του Γενικού Τμήματος Πολυτεχνείου Κρήτης. Πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα του Τμήματος Κοινωνιολογίας ενώ έχει εργαστεί ως ερευνητής-εξωτερικός συνεργάτης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Παράλληλα, υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στην Ανώτερη Σχολή Τουρισμού Αγίου Νικολάου ενώ εργάστηκε ως κοινωνιολόγος σε δομές Δια Βίου Μάθησης του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ νυν ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Τα επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος αφορούν την ποιοτική κοινωνική έρευνα, την εργασία, τον πολιτισμό και τη κοινωνική θεωρία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

Χριστοδουλάκη ΆνναΙατρός

+

Η Άννα Χριστοδουλάκη απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου «Gr.T.Popa Iasi» και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Msc) στην Ογκολογία Θώρακος (Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Έλαβε ειδίκευση 3 χρόνων στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής στον Ψυχιατρικό Τομέα του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», ενώ εκπλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας της Αλιάρτου του Νοσοκομείου της Λιβαδειάς.

Έχει εργαστεί στην Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, στην Ιδιωτική Κλινική Interclinica, και στη Νοσοκομειακή Γραμμή ΑΕ. Από το Μάρτιο του 2009 έως και σήμερα, διδάσκει σε δημόσια Ι.Ε.Κ  σε ποικίλα μαθήματα Ιατρικής (Παθολογία, Χειρουργική, Ψυχιατρική, κ.α.), ενώ παράλληλα έχει εργασθεί ως εξετάστρια στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) σε διάφορες ειδικότητες.

Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση πολλών κλινικών μελετών και στη συγγραφή πολυάριθμων επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί στον Ελληνικό και Ξένο επιστημονικό τύπο ή έχουν ανακοινωθεί σε Επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων  (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών, Λοιμώξεων, Ογκολογίας, Ψυχιατρικής, Ψυχανάλυσης).

Σήμερα, είναι Πρόεδρος  του ΔΣ του Ψυχαναλυτικού Ινστιτούτου Αθηνών και μέλος του Φόρουμ της Αθήνας της Σχολής Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού Πεδίου.

Χρυσάνθη ΤάτσηΣυνεντεύκτρια

+

Η Χρυσάνθη Τάτση έχει αποφοιτήσει από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Αθήνα (1999-2005), τμήμα Κοινωνιολογίας και είναι επίσης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Υγεία/Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MPH) με ειδίκευση στην διοίκηση υπηρεσιών υγείας, τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2006-2008). Μιλάει με ευχέρεια 2 ξένες γλώσσες: Αγγλικά και Ισπανικά. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως κοινωνιολόγος σε μια εταιρεία στατιστικής ανάλυσης, σε ένα μουσείο (πρακτική άσκηση), σε μια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων (31/12/2013-30/5/2014). Την περίοδο 4/11/2012 μέχρι 31/12/2013 εργαζόταν ως επιστημονικός συνεργάτης της Κλινικής της Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας». Πιο συγκεκριμένα, ήταν μέλος της ομάδας ανάπτυξης της κατευθυντήριας οδηγίας για την καρδιακή ανεπάρκεια. Τέλος, από 26/5/2014 μέχρι και σήμερα συνεργάζεται με την Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.), με αρμοδιότητες τη σύνταξη προτάσεων για χρηματοδότηση από εγχώριους και ευρωπαϊκούς φορείς και το συντονισμό τους.

Ήπειρος

Αρχιμανδρίτη ΔήμητραΣυνεντεύκτρια

+

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα  και επώνυμο : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ

Τόπος κατοικίας : Ιωάννινα, Μπουμπουλίνας 8

Τηλέφωνα :2651007801, E-mail: me01880@cc.uoi.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

2003-2007

Διδακτορικό Δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων θέμα   «Βιοχημική μελέτη προϊόντων κυττάρων του πνεύμονα σε άτομα με μη επαγγελματική έκθεση σε αμίαντο»

2002

Πτυχίο Βιοχημείας(ΠΣΕ), Τμήμα: Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2010-2013      

 Εργαστηριακός συνεργάτης  με σύμβαση έργου στο εργαστήριο   Ανοσολογίας- Ρευματολογίας   στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2006-2007

Δωδεκάμηνη  διεξαγωγή πειραμάτων στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής στο εργαστήριο της Μοριακής Βιολογίας  και στο εργαστήριο του BAL στο Πανεπιστήμιο Σιένα της  Ιταλίας

2009-2010   

 Εργαστηριακός συνεργάτης του Μαθήματος Ανόργανη Χημεία και  στο Βιοχημεία Τμήμα Ανθοκομίας‐Αρχιτεκτονικής τοπίου, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Υποτροφία από το GlaxoSmithKline κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2007

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

Κάτοχος του ECDL

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Ιταλικά

Άριστο  επίπεδο Πτυχίο CERTIFICATO SUPERIORE PALSO.    Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας   ΙΙ του Ν.2740/1999

 • Αγγλικά

Κρατικό  Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας   ΙΙ του Ν.2740/1999

Δημοσιεύσεις

2 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Δασκάλου ΚωνσταντίνοςΣυνεντευκτής

+

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1977.

Σπούδασε στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και έλαβε Πτυχίο του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας το έτος 2000 με επίδοση λίαν καλώς. Έχει παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης στα θέματα Δημόσιας Υγείας, Π.Φ.Υ. , Προαγωγή και Αγωγή Υγείας καθώς και Πρώτων Βοηθειών σε αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Γνωρίζει καλά Αγγλικά και άριστα την χρήση Η/Υ.

Εργάστηκε για 5 έτη στην Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου σε δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης σε θέσεις ευθύνης. Απασχολήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα σχετικά με την ένταξη στην αγορά εργασίας των ψυχικά ασθενών.

Από το 2007 εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ως Επισκέπτης υγείας. Τα αντικείμενα απασχόλησης του είναι η Καταγραφή των Νεοπλασιών στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, καθώς και οι εμβολιασμοί παιδιών – εφήβων και ενηλίκων στο γραφείο εμβολίων του Νοσοκομείου.

Καλτσονούδης ΕυριπίδηςΙατρός

+

Ονομάζομαι Καλτσονούδης Ευριπίδης, γεννήθηκα το 1974 στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας. Αποφοίτησα από το τοπικό Γυμνάσιο και Λύκειο το 1992 και το 1999 από την Ιατρική Σχολή Carol Davila. Το 2002-2003 εκπλήρωσα την στρατιωτική μου θητεία ως οπλίτης ιατρός και πραγματοποίησα  την ιατρική υπηρεσία υπαίθρου το 2004 στο περιφερειακό ιατρείο Κουμπουλιανών. Από το 2005 έως και το 2006  εκπαιδεύτηκα στην ειδικότητα της  παθολογίας στο Γ. Ν. Καρδίτσας .Μέχρι και τον Απρίλιο του 2007 εργάστηκα ως υπεράριθμος ιατρός στην παθολογική κλινική του ίδιου  νοσοκομείου. Από τον Μάϊο του 2007 έως και τον Μάϊο του 2011 απέκτησα την ειδικότητα της ρευματολογίας στην Ρευματολογική κλινική του Π.Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων. Τους τρεις επόμενους μήνες παρέμεινα ως υπεράριθμος ρευματολόγος στην προαναφερθείσα κλινική. Παράλληλα ,από το 2007 έως και σήμερα, συνέλεξα τα στοιχεία της διατριβής μου με θέμα “Νευρολογικές εκδηλώσεις μετά από αντιTNF θεραπεία” ,η οποία είναι και σε στάδιο εκπόνησης. Από τον Αύγουστο του 2011 μέχρι τον Απρίλιο του 2013 παρέμεινα ως επιστημονικός συνεργάτης της Ρευματολογικής Κλινικής και από τον Απρίλιο του 2013 έως και σήμερα εργάζομαι ως επικουρικός επιμελητής Β’ στην ίδια κλινική. Επίσης , από το 2012 προσφέρω εθελοντική εργασία στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης. Επιπροσθέτως ,συμμετείχα ως ομιλητής σε επιστημονικές εκδηλώσεις, σε διάφορα επιστημονικά πρωτόκολλα καθώς επίσης  και στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων.

Σακκά ΓεωργίαΣυνεντεύκτρια

+

Έλαβε το Πτυχίο της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής Ιωαννίνων  Γ. Χατζηκώστα το 1987. Έχει εργαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ενώ από το 1989 εργάζεται σε θέση κλάδου ΔΕ αδερφών νοσοκόμων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα της ρευματολογικής κλινικής του ΠΓΝΙ ενώ έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό συνεδρίων.

Τζαφέα ΌλγαΣυνεντεύκτρια

+

Η Όλγα Τζαφέα γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1984. Κατάγεται από το Μέτσοβο αλλά έζησε τα παιδικά της χρόνια στην Κέρκυρα. Τελείωσε το Γενικό Λύκειο Μετσόβου το 2002.

Σπούδασε κλασική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Τσανάκα σε όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών  για την καλή επίδοση στα μαθήματα. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της γλωσσολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Συμμετείχε σε ποικίλες έρευνες  για τη συλλογή γλωσσολογικού υλικού με τη μέθοδο των δομημένων και ημιδομημένων συνεντεύξεων αλλά και με τη χρήση ερωτηματολογίων για τη συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων. Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και ασχολείται με την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Συμμετέχει σε έρευνες σχετικά με την Ανώτατη Εκπαίδευση  και τη σταδιοδρομία των φοιτητών. Ταυτόχρονα, εργάζεται ως φιλόλογος σε φοιτητικά φροντιστήρια και σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Γνωρίζει άπταιστα την αγγλική γλώσσα και σε καλό επίπεδο την Ιταλική. Γνωρίζει και χρησιμοποιεί το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS και έχει πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Χόρτη ΕλένηΣυνεντεύκτρια

+

Έχει πτυχίο Νηπιαγωγού από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1993) και παρακολούθησε πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Εμψύχωση – ψυχολογική υποστήριξη για στελέχωση πολυδύναμων σταθμών νεολαίας» (1995) και επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Χρηματοδοτικά  Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων» (2013). Γνωρίζει αγγλικά, καλό χειρισμό Η/Υ και τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης.

Από το 1995 εργάζεται ως γραμματέας της ρευματολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχοντας σε αρκετά ερευνητικά πρωτόκολλα και μελέτες της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Θεσσαλία

Ξερομερίσιου ΣοφίαΣυνεντεύκτρια

+

Η Ξερομερίσιου Σοφία με καταγωγή από Λάρισα είναι απόφοιτος της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2004) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων (Master in Business Administration οf Staffordshire University, MBA). Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρίες πληροφορικής αλλά και στον τραπεζικό κλάδο (τραπ. Citibank). Το χρονικό διάστημα 2006-2012 εργάστηκε στην δημόσια εκπαίδευση τόσο στην Α/θμια και τη Β/θμια όσο και στην τριτοβάθμια (TEI Λάρισας, ΣΜΥ Τρικάλων). Παράλληλα από το 2008 σπουδάζει ιατρική στη Λάρισα. Γνωρίζει πολυ καλά την αγγλική και την ισπανική γλώσσα, καθώς επίσης και την νοηματική. Σήμερα είναι τελειόφοιτη ιατρικής και συνεργάζεται με το εργαστήριο Επιδημιολογίας και Υγιεινής Θεσσαλίας στα πλαίσια του προγράμματος ΕΜΕΝΟ.

Είναι παντρεμένη με τον εξίσου ιατρο ειδ/νο καρδιοχειρουργό, Σιμόπουλο Βασίλειο, έχουν μια κόρη και κατοικούν στη Λάρισα.

Πινακά ΡάνιαΙατρός

+

Γεννήθηκα στο Φίερζεν της Γερμανίας το 1978. Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή Λάρισας το 2005. Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Λάρισας με θέμα: «Eκτίμηση της επίπτωσης των λοιμώξεων από εντεροαιμορραγική  Εscherichia coli Ο157:Η7 στον ανθρώπινο πληθυσμό της Ελλάδας. Συσχέτιση της συχνότητας αυτής με τον επιπολασμό του παθογόνου μικροοργανισμού στο ζωικό πληθυσμό, καθώς και σε ζωικά και φυτικά προϊόντα»

Εργάστηκα ως Αγροτική Ιατρός στο Π.Ι. Χάλκης (Κ.Υ. Αγιάς) από το 2006-2008. Το διάστημα από το 2006 έως και σήμερα συμμετέχω ως βοηθός στα μαθήματα της Επιδημιολογίας και της Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο τμήμα Ιατρικής Λάρισας. Παράλληλα, εργάστηκα ως εκπαιδεύτρια σε ΚΕΕ, ΚΕΚ, ΙΕΚ και ως Εργαστηριακός Συνεργάτης και ως ερευνήτρια στο ΤΕΙ Λάρισας. Πραγματοποίησα την ειδικότητά μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από το 2009-2013. Τον Ιούνιο του 2013 πήρα την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής.

Έχω συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια καθώς και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Σταφυλά ΕιρήνηΣυνεντεύκτρια

+

ΣΠΟΥΔΕΣ

Απόφοιτη του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Ιατρικής).

Άριστο επίπεδο αγγλικών (proficiency – Γ2) και κάτοχος ECDL.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από τον Ιούλιο του 2011 είμαι συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Συμμετείχα για 2 έτη στην ευρωπαϊκή κλινική μελέτη «RENEWING HEALTH»  για την τηλεφροντίδα ασθενών με χρόνιες παθήσεις, ως υπεύθυνη νοσηλεύτρια για την ΧΑΠ. Παράλληλα, είμαι συνερευνήτρια άλλων κλινικών μελετών, συμμετέχω στο πρόγραμμα σπιρομετρήσεων για την έγκαιρη διάγνωση της ΧΑΠ  στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συντονίζω το Εξωτερικό Ιατρείο ΧΑΠ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Έχω παρακολουθήσει περισσότερα από 20 συνέδρια ενώ έχω παρουσιάσει και εργασίες σχετικές με τις παροξύνσεις τις ΧΑΠ σε 2 από αυτά. Παράλληλα, έχω δημοσιεύσει σε διεθνές περιοδικό ένα letter  to the editor στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Θράκη

Μποταΐτης ΣωτήριοςΙατρός

+

Γεννήθηκα στα Ρυάκια Πιερίας στις 20 Νοεμβρίου 1967. Αποφοίτησα από το 1ο Λύκειο Κατερίνης το 1985.

Είμαι γνώστης της  ΑΓΓΛΙΚΗΣ και της ΙΤΑΛΙΚΗΣ γλώσσας.

Τελείωσα την Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από την οποία αποφοίτησα στις 20 Ιουλίου του 1993 με βαθμό << Λίαν Καλώς>> (7,17).

Στις 4 Μαΐου 2004 ορκίστηκα διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με βαθμό <<Άριστα>>. Η διδακτορική μου διατριβή με θέμα «Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση οξείας χολοκυστίτιδας» πρόκειται για αναδρομική κλινική μελέτη και έγινε στην Β` Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Π.Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (Δ/ντης: Καθηγητής Κ. Σιμόπουλος).

Στις 17 Μαρτίου 2006 ανέλαβα καθήκοντα σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα του Δ.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Χειρουργική» με την αριθ.Α8922/11.7.2005 Πρυτανική Πράξη που δημοσιεύθηκε στο αριθ.64/9.3.2006 ΦΕΚ τ.ΝΠΔΔ.

Στις 30 Απριλιου 2013 ανέλαβα καθήκοντα σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Δ.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Χειρουργική» με την αριθ. Α3473/8.4.2013 Πρυτανική Πράξη που δημοσιεύθηκε στο αριθ.471/30.4.2013 ΦΕΚ τ.ΝΠΔΔ.

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

            Το 2005 μετεκπαίδευση στο Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής, του Ινστιτούτου Ιατρικών και Βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Από τις 1/11/2009 έως και 30/4/2010 Visiting Scholar, UPMC Liver Cancer Center, University of Pittsburgh, School of Medicine, Thomas E. Starzl Transplantation Institute (Υπεύθυνος καθηγητής David Geller)

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Μάθημα Πειραματικής Χειρουργικής στους φοιτητές Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης 5ο έτος θερινό εξάμηνο.

Εκπαιδευτής στα σεμινάρια της European Respiratory Society με τίτλο post-graduate ERS School Seminar on Medical Thoracoscopy.

Εκπαιδευτής στο Μεταπτυχιακό με τίτλο «Μεταπτυχιακή ειδίκευση στην ενδοουρολογία»

Μάθημα Χειρουργική Σημειολογία στους φοιτητές Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης 3ο έτος / 6Ο  εξάμηνο, 4ο έτος/ 7ο  εξάμηνο και μάθημα Γενικής Χειρουργικής στους φοιτητές Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης 6ο έτος.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Ερευνητικό πρόγραμμα: Πειραματική μελέτη της δράσης της λεπτίνης επί της νεοαγγειογένεσης. (Έμμισθος ερευνητής) Επιτροπή Ερευνών (ΠΡΕΝΕΔ 1999) Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κωδικός έργου: (ΚΕ 911) 209/20.06.2001.   Προϋπολογισμός 4.000.000.δραχμές

Ερευνητικό πρόγραμμα: Επίπεδα λεπτίνης στον ορό ασθενών με καρκίνο του γαστρεντερικού σωλήνα. (Έμμισθος ερευνητής) Επιτροπή Ερευνών (ΠΡΕΝΕΔ 1999) Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κωδικός έργου: (ΚΕ 912) 209/20.06.2001.   Προϋπολογισμός 4.000.000.δραχμές

Ερευνητικό πρωτόκολλο:Η χρήση των αυτόλογων αυξητικών παραγόντων του αίματος με την μορφή του platelet rich plasma (PRP) για ενίσχυση της πώρωσης σε δημιουργούμενα οστικά ελλείμματα μακρών οστών σε πειραματικό μοντέλο ωλένης κονίκλων. Χρηματοδότηση από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με το ποσό των 20.000 ευρώ.

Ερευνητικό πρωτόκολλο:Η επίδραση της εξωγενούς χορήγησης αγγειογενετικών παραγόντων στην αγγειογενετική δραστηριότητα μοσχευμάτων: Αποκατάσταση ελλείμματος ουρήθρας σε κονίκλους. Χρηματοδότηση από την Ε.Λ.Κ.Ε.Α της Δ.Υ.Π.Ε Α.Μ.Θ με το ποσό των 10.000 ευρώ.

 

ΜΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

1. Μέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ.

2. Μέλος της ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

3. Μέλος της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ.

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Διδακτορική διατριβή με θέμα «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑΣ».

Συμμετοχή σε 70 επιστημονικές εργασίες ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε Συνέδρια και Ιατρικά Περιοδικά, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και 4 εισηγήσεις σε Ιατρικά Συνέδρια. Αναλυτικά από αυτές:

29 ανακοινώθηκαν σε Ελληνικά Συνέδρια και δημοσιεύτηκαν στα πρακτικά του Συνεδρίου

4 δημοσιεύτηκαν σε Ελληνικά Ιατρικά περιοδικά

6 ανακοινώθηκαν σε Διεθνή Συνέδρια και δημοσιεύτηκαν στα πρακτικά του Συνεδρίου

1 δημοσιεύτηκε σε Ξενόγλωσσο Ιατρικό περιοδικό

30 δημοσιεύτηκαν σε Ξενόγλωσσα Ιατρικά περιοδικά τα οποία περιλαμβάνονται στο Medline.

Από τις εργασίες που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά του Medline υπάρχουν 283 citations. Τρεις εργασίες έχουν χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφία σε δυο χειρουργικά βιβλία.

Ο συνολικός αριθμός Impact Factor είναι 36.508 και το H index 12

Παρισίδης ΓεώργιοςΙατρός

+

Νησιά Ιονίου

Βουκία ΠηνελόπηΣυνεντεύκτρια

+

Η κ. Βούκια Πηνελόπη γεννήθηκε στη Λάρισα το 1983 και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Σπούδασε στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου και αποφοίτησε το 2006. Από το 2008 είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Διατμηματικού και Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας », όπου εκπόνησε διπλωματική εργασία με τίτλο «Προσβασιμότητα ασθενών και ασφαλισμένων στις Υπηρεσίες Υγείας».

Εργάζεται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας από το 2007 έως σήμερα, στο Τμήμα Οξέων και Βραχείας Νοσηλείας. Έχει πολλές ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις εργασιών ενώ έχει πάρει μέρος σε τουλάχιστον τρείς έρευνες σε σχέση με το επίπεδο υγείας του πληθυσμού και τις ψυχικές νόσους. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια με θέμα την Υγεία και το επάγγελμα της Νοσηλευτικής. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα και είναι κάτοχος διπλώματος ECDL.

Ζήκου ΜαρίαΣυνεντεύκτρια

+

Η κ. Ζήκου Μαρία γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1964 στα Ιωάννινα, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε στο Σ.Ε.Υ.Π. Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων και αποφοίτησε το 1989. Παράλληλα απέκτησε πτυχίο Νηπιοβρεφοκόμων το 1985 από το Ίδρυμα Χ.Ε.Ν. Κατέχει το πιστοποιητικό εξειδίκευσης στη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Στο διάστημα 1989-1995 εργάστηκε ως καθηγήτρια Εφαρμογών στο Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων.  Το 1990 έως το 1996 εργάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και στο Τμήμα Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Από το 1996 εργάζεται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ως Προϊσταμένη του Τμήματος Κλειστής Νοσηλείας μέχρι το 2001 και από τότε μέχρι σήμερα ως Τομεάρχης του Β’ Ψυχιατρικού Τομέα.

Συμμετείχε σε περισσότερα από 10 ερευνητικά προγράμματα στα αντικείμενα των νοσοκομειακών λοιμώξεων, της ψυχικής υγείας και της υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων. Έχει 20 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 40 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Τέλος, είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας και της χρήσης Η/Υ.

Παγκράτης ΝίκοςΣυνεντευκτής

+

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας το 2005. Το 2012 έλαβε το μεταπτυχιακό τίτλο της «Ιστορικής Δημογραφίας» από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με βαθμό 8,5 , στα πλαίσια του οποίου έκανε δημοσιεύσεις σχετικά με την ιατρική δημογραφία του Μεσοπολέμου. Το 2013 εισήχθη με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κατέχει πτυχίο Αγγλικών (T.O.E.I.C) και πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (E.C.D.L.) . Εργάστηκε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, από το 2007 έως το 2010, στα Χειρουργεία του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας ως εργαλειοδότης και νοσηλευτής κίνησης. Από το 2011, που διορίστηκε ως μόνιμος υπάλληλος,  εργάζεται στο Τμήμα Οξέων του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.

Κρήτη

Κεφαλογιάννη ΘηρεσίαΙατρός

+

Η Κεφαλογιάννη Θηρεσία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), την οποία ολοκλήρωσε το 2013 με βαθμό λίαν καλώς. Μιλάει καλά Αγγλικά και Γερμανικά.

Σμυρνιωτάκη ΑρετήΣυνεντεύκτρια

+

Αρετή Σμυρνιωτάκη: (ΤΕ) Κοινωνική Λειτουργός, (ΔΕ) Νοσηλεύτρια,

τελειόφοιτη (ΠΕ) μεταπτυχιακού Δημόσιας Υγεία και Διοίκησης

Υπηρεσιών Υγείας πανεπιστημίου Ιατρικής Κρήτης

Διεύθυνση κατοικίας:  Αγαπίου Λάνδου 6, Πατέλλες Ηρακλείου Κρήτης Τ.Κ.: 71307

τηλέφωνο:                    2810-324176  &  6975835210

e-mail:                           a.smyrniotaki@med.uoc.gr και arieta1@live.com

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα

Η Αρετή Σμυρνιωτάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως νοσηλεύτρια χειρουργείου στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Στη συνέχεια σπούδασε Κοινωνική Εργασία στο ΤΕΙ Κρήτης, αποφοιτώντας με αριστεία και υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. Επίσης είναι τελειόφοιτη μεταπτυχιακού τμήματος Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιατρικής Κρήτης. Διαθέτει γνώσεις Αγγλικών (First Certificate in English), χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και πιστοποίηση χρήσης στατιστικών συστημάτων ανάλυσης SPSS.

Η εκπαίδευση της στο χώρο της έρευνας συνίσταται τόσο σε επίπεδο χρήσης ερωτηματολογίων, με στατιστική ποσοτική ανάλυση δεδομένων, όσο και σε επίπεδο συνεντεύξεων με ποιοτική ανάλυση δεδομένων. Η πτυχιακή της μελέτη με τίτλο «Τρόπος Ζωής Υγειών και Αυτόνομων Ηλικιωμένων. Έμφυλες και Χωρικές Διαφοροποιήσεις στην Κρήτη» τελεί υπό εξέταση για δημοσίευσης. Στα πλαίσια της πρακτικής της άσκησης στην Τ.Α. Δήμου Μαλεβιζίου ασχολήθηκε μεταξύ άλλων, με την έρευνα πεδίου σε δημοτικά σχολεία.

Διαθέτει δεξιότητες επικοινωνίας, και γνώσεις συντονισμού και διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Εξειδικεύεται δε σε υπηρεσίες πρόληψης παραγόντων κινδύνου – νοσηρότητας και προαγωγής της δημόσιας υγείας, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Τσαγλιώτη ΕμμανουέλαΣυνεντεύκτρια

+

Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης (10/09/1988). Από το 2011 είμαι απόφοιτος του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών, διετέλεσα βοηθός καθηγητή  για τα ακαδημαϊκά έτη από το 2008 έως 2011, με κύρια ενασχόληση την συνδιδασκαλία  των μαθημάτων “Απειροστικός Λογισμός” και “Μαθηματική Ανάλυση”. Κατά την χρονική περίοδο 5/2010 – 5/2011 εργάστηκα στον Ειδικό Λογαριασμό (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη θέση της γραμματειακής υποστήριξης και αρχειοθέτησης.

Από το 2011 έως και σήμερα είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: “Οπτική και  Όραση” του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γνωρίζω τρεις ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά και είμαι κάτοχος άδειας διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας.

Διαθέτω άριστες γνώσεις χρήσης λειτουργικού συστήματος Windows, διαχείρισης αρχείων, Internet και προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης (SPSS). Επιπλέον διαθέτω πιστοποιημένη γνώση προγραμματισμού σε γλώσσες προγραμματισμού C, Fortran και Matlab.

Μακεδονία, Νησιά Βορείου Αιγαίου

Gewehr SandraΣυνεντεύκτρια

+

GEWEHR SANDRA

Παπαμαλέκου 2, 57018 Μελισσοχώρι (Ελλάδα)

+30 2394033029 +30 6972916776

sa.gewehr@gmail.com

Ημ/νία γέννησης: 22/07/1970 | Εθνικότητα γερμανική

Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένη, 3 παιδιά

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και μεταφορικού μέσου ΙΧ

Ως πτυχιούχος βιολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κολωνίας, Γερμανία, ήρθα το 1998 στην Ελλάδα. Εξασκώ το ελεύθερο επιτήδευμα του βιολόγου από τον Μάιο του 1998 αναλαμβάνοντας έργα για διάφορους φορείς μεταξύ των οποίων και το ΑΠΘ (συμμετοχή στο δίκτυο NATURA 2000,  διάφορες μελέτες για το Πολυτεχνείο και τη σχολή Βιολογίας).

Από το 1998 ξεκίνησε η μέχρι και σήμερα συνεργασία μου με την εταιρεία Οικοανάπτυξη Α.Ε. για την οποία αναλαμβάνω την διαχείριση και εκτέλεση έργων καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας σε διάφορους νομούς της χώρας.

Από το 2000 ασχολούμαι ιδιαίτερα με την κατασκευή και διεξαγωγή ερωτηματολογίων υπό την μορφή προσωπικής συνέντευξης για την αξιολόγηση των έργων καταπολέμησης κουνουπιών.

Η πρόσφατη (επαν-)εμφάνιση στην Ελλάδα μολυσματικών ασθενειών που μεταδίδονται με τα κουνούπια (Ιός του Δυτικού Νείλου, από το 2010 κι έπειτα, Ελονοσία από το 2011 κι έπειτα) με οδήγησαν στην εντατική ενασχόληση με την Δημόσια Υγεία από το 2010 κι μετά (συμμετοχή στην Οροεπιδημιολογική μελέτη για τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία το χειμώνα 2010-11, εκπρόσωπος εντομολόγος δημόσιας υγείας για την Ελλάδα στο δίκτυο VBORNET του ECDC).

Γιαννακόπουλος ΕυστάθιοςΙατρός

+

Γιαννακόπουλος Ευστάθιος του Εμμανουήλ

Γεννήθηκα στον Πειραιά την 29/12/1968. Αποφοίτησα από την Ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  το 1993. Ειδικεύτηκα στο στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής κατά τα έτη 1994 – 1998. Υπηρέτησα τη θητεία μου σαν γιατρός στο Πολεμικό Ναυτικό (1998-2000) και διορίστηκα στο ΕΣΥ σε θέση επιμελητή το 2001.

Απέκτησα την ειδικότητα της Κοινωνικής Ιατρικής, καθώς και  το Diploma in Epidemiology της London School of Hygiene and Tropical Medicine το 2005. Εκπόνησα την διδακτορική μου διατριβή στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ με θέμα: «Επιδημιολογική διερεύνηση των αναγκών υγείας των ηλικιωμένων στην κοινότητα.» , την οποία ολοκλήρωσα το 2006.

Είμαι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Υγιεινής της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ από το 2001 και διδάσκω τα μαθήματα της επιδημιολογίας, μεθοδολογίας έρευνας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχω συμμετάσχει  σε πολλές ερευνητικές δραστηριότητες στην κοινότητα, όπως η μελέτη για  τον ιό του Δυτικού Νείλου, η Πανελλαδική μελέτη εμβολιασμών και η μελέτη για την από κοινού λήψη αποφάσεων για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.

Θεοχαρίδου Χριστίνα-Χρυσ.Συνεντεύκτρια

+

Από το 1ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης “Μανόλης Ανδρόνικος” αποφοίτησα το 2006. Το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς πέρασα στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το εαρινό εξάμηνο του 4ου έτους το παρακολούθησα στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus. Κατά τη διάρκεια του 5ου έτους της σχολής, εργαζόμουν ως τηλεφωνήτρια στο κέντρο αναγγελίας βλαβών του ΟΤΕ. Τον Ιούλιο του 2012 αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή και από τότε είμαι σε αναμονή για την ειδικότητα της Γενικής Παθολογίας. Γνωρίζω, επίσης, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά καθώς και κατέχω πιστοποιητικό γνώσης υπολογιστών.

Καβάκα ΕυνίκηΣυνεντεύκτρια

+

Η Νίκη Καβάκα γεννήθηκε στη Δράμα το 1960. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία.

Εργάστηκε για 4 χρόνια σαν ιδιώτης φυσικοθεραπεύτρια και στη συνέχεια επί 5 χρόνια στη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τριανδρίας. Στα επόμενα 8 χρόνια διετέλεσε εξωτερικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Υγιεινής του Α.Π.Θ.

Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα  δημόσιας υγείας και προαγωγής υγείας καθώς και στις δύο πανελλαδικές μελέτες εμβολιαστικής κάλυψης. Έχειι περισσότερες από 40 δημοσιεύσιες και ανακοινώσεις.

Μουτσάνας ΒησσάριοςΙατρός

+

ΜΟΥΤΣΑΝΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τόπος Γέννησης: Αθήνα

Έτος Γέννησης:1981

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 1 παιδί 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:

1998: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Παλαμά Καρδίτσας

2008: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΠΡΑΚΤΙΚΗ: 

2008-2009: Στρατιωτική θητεία ως ιατρός άνευ ειδικότητας

2010-2011: Αγροτικός ιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο Συκεώνας του Κέντρου Υγείας Παλαμά Καρδίτσας

2011-2013: Ειδικευόμενος ιατρός της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

2001-2008: Εθελοντική συμμετοχή σε πρόγραμμα αγωγής υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με παρεμβάσεις σε Λύκεια της Θεσσαλονίκης με θέμα την σεξουαλική συμπεριφορά και υγεία των παιδιών.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 

Άριστες γνώσεις αγγλικής γλώσσας και πληροφορικής.

Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β και μοτοποδηλάτου.

Μπίρτσου ΧάριςΙατρός

+

Ονομάζομαι Χάρις Μπίρτσου και είμαι 31 ετών. Είμαι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), (βαθμός πτυχίου 7.05, έτος αποφοίτησης 2006).

Ολοκλήρωσα μεταπτυχιακές σπουδές στο Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Ερευνητική Μεθολογία», κατεύθυνση Κοινωνικής Ιατρικής,(βαθμός πτυχίου 9.43).

Είμαι ειδικός Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής, ειδικευθείσα στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο.

Στα πλαίσια των ερευνητικών μου ενδιαφερόντων έχω συμμετάσχει σε εργασίες που παρουσιάστηκαν και δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα συνέδρια και περιοδικά.

Έχω άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ικανοποιητική γνώση της Γαλλικής.

Τσαντάκη ΕυθυμίαΙατρός

+

Όνομα: Ευθυμία

Επώνυμο: Τσαντάκη

Έτος γέννησης: 1977

Τόπος διαμονής: Θεσσαλονίκη

Σπουδές – Εκπαίδευση

Aποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 2002. Το 2007 έλαβε το Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία», του Τμήματος Ιατρικής, του ΑΠΘ. Παρακολούθησε το Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης: «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας» του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ (12/2007-03/2008). Συμμετείχε ως συντονιστής ερευνητής πεδίου στην Πληθυσμιακή Οροεπιδημιολογική Μελέτη  μόλυνσης με τον Ιό του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ΚΕΕΛΠΝΟ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (10-12/2010). Από τον Οκτώβριο του 2009 είναι υποψήφια διδάκτωρ στον Τομέα Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Επαγγελματική εμπειρία

Πραγματοποίησε την υπηρεσία υπαίθρου στο Π.Ι. Ρυζίων του νομού Κιλκίς (03/2003-03/2004). Εργάστηκε ως έμμισθος εκπαιδεύτρια δημοσίων ΙΕΚ διαφόρων ειδικοτήτων και ΙΕΚ ΕΚΑΒ (10/2007-06/2009) ενώ είναι άμισθος εκπαιδεύτρια του Εργαστηρίου Κλινικών δεξιοτήτων της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (10/2008-σήμερα).

Είναι ειδικευόμενη Ιατρικής Εργασίας στο ΓΝΘΓ Παπανικολάου Θεσσαλονίκης  (06/2011- σήμερα) και πραγματοποιεί τη θεωρητική εκπαίδευση στα πλαίσια της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (04/2012-σήμερα).

Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα

Γραμματικόπουλος ΓεράσιμοςΙατρός

+

Γραμματικόπουλος Γεράσιμος

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Γεννήθηκε το 1976 στην Πάτρα. Σπούδασε Ιατρική στο Δεύτερο Πανεπιστήμιο της Νάπολης απ’ όπου και αποφοίτησε το 2007 με βαθμό Άριστα (110/110). Κατά την διάρκεια των σπουδών του, ασχολήθηκε ερευνητικά στον τομέα της συμπεριφορικής νευροεπιστήμης και των νευρωνικών δικτύων αποκομίζοντας πολύτιμη εργαστηριακή εμπειρία,  γνώσεις χειρισμού στατιστικών εργαλείων αλλά και αρκετές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Κατά την περίοδο 2003-2007 εργάστηκε παράλληλα ως εκπαιδευτής χρηστών και διαχειριστών πληροφοριακών συστημάτων, με εξειδίκευση στα συστήματα GNU/Linux και την ασφάλεια δικτύων.

Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς δύο θητείες αγροτικού ιατρού (Κ.Υ. Άνω Χώρας κατά το 2010-11 και Κ.Υ. Ανδρίτσαινας την περίοδο 2012-13). Την καλοκαιρινή περίοδο του 2011 εργάστηκε ως ιδιώτης ιατρός στην Χαλκιδική ενώ κατά την χειμερινή περίοδο του 2012 κάλυπτε ιατρικά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων. Κατα την διάρκεια της συνολικής κλινικής εμπειρίας του έχει αντιμετωπίσει πληθώρα παθολογικών και χειρουργικών περιστατικών τόσο τακτικών όσο και επειγόντων.

Από τον Δεκέμβριο του 2011 διδάσκει σε εθελοντική βάση τμήματα Εθελοντών Νοσηλευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Περιφερειακό Τμήμα Πατρών.

Ομιλεί άριστα  Αγγλικά και Ιταλικά.

Δημοπούλου ΜαρίαΣυνεντεύκτρια

+

Ονομάζομαι Δημοπούλου Μαρία και είμαι ψυχολόγος, απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην Αθήνα. Το Μάιο του 2008, συμμετείχα σε μια εργασία που παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο με θέμα  ‘’ Η ψυχοβιολογική θεώρηση της συμπεριφοράς. Σύγχρονες αναζητήσεις και προεκτάσεις στην προσέγγιση του ακαδημαϊκού Henri Laborit».

Μετά το πέρας των σπουδών μου εργάστηκα για 2 χρόνια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στο Παιδοψυχιατρικό τμήμα.

Επίσης, δούλεψα στην απογραφή που έλαβε χώρα το 2011 από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Τον προηγούμενο χρόνο συμμετείχα σε μια έρευνα του εργαστηρίου Υγιεινής στο τμήμα  Ιατρικής, με θέμα ‘’ Το άγχος και η κατάθλιψη σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών’’. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν σε πανευρωπαϊκό συνέδριο στη Δανία τον Αύγουστο του 2013.

Έλαβα μέρος σε σεμινάρια σχετικά με το γνωστικό μου αντικείμενο καθώς και σε επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στις Σχολές Γονέων.

Γνωρίζω αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και νοηματική γλώσσα.

Κασκαφέτου ΣωτηρίαΙατρός

+

Κασκαφέτου Σωτηρία

Η Κασκαφέτου Σωτηρία μεγάλωσε στο Ναύπλιο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το 2002 αποφοίτησε από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπλίου.

Από το 2002 έως το 2008 φοίτησε στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων. Το 2012 ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διοίκηση της Υγείας” του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θέμα διπλωματικής εργασίας: “Μελέτη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η διερεύνηση της εφαρμογής της στην Ελλάδα: Ο.Α.Ε.Ε. Περιφέρεια Πελοποννήσου”. Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ολοκλήρωσε τον κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων με θέμα “Βασικές αρχές ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας – ψυχαναλυτικό πρίσμα και δημόσια περίθαλψη”. Από το Μάρτιο του 2013 είναι ειδικευόμενη στη Γενική Ιατρική στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Γνωρίζει αγγλικά σε άριστο επίπεδο (Proficiency in English, University of Michigan) και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια και σεμινάρια με συνοδό παρουσίαση έρευνάς της (“8ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής”, Αθήνα και “38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο”, Αθήνα). 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από το 2008 έως το 2009 εργάστηκε ως ωρομίσθια εκπαιδεύτρια στο ΙΕΚ Αργολίδας. Το 2009 με 2010 εκπλήρωσε το αγροτικό της ως ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας. Από το 2010 έως το 2011 εργάστηκε ως Ελεγκτής Ιατρός στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και ως ωρομίσθια εκπαιδεύτρια στο ΙΕΚ Αργολίδας και Τρίπολης. Το 2011 με 2012 διορίστηκε αναπληρώτρια καθηγήτρια πλήρους ωραρίου στην Ειδικότητα Βοηθών Φαρμακείων στην Επαγγελματική Σχολή Άργους. Από το 2013 είναι ειδικευόμενη στη Γενική Ιατρική στο ΓΠΝΤρίπολης.

Παπαχατζή ΕλένηΙατρός

+

Γεννήθηκε το 1985 στην Πάτρα. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 2009 με βαθμό Λίαν Καλώς. Ακολούθησαν Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Υγιεινή και τη Δημόσια Υγεία, στο Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών με το οποίο συνεργάζεται ως σήμερα. Έχει παρουσιάσει το ερευνητικό της έργο σε 14 συνέδρια Ελληνικά και Παγκόσμια. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα εκπαιδευτικά σεμινάρια Εξειδικευμένης Επείγουσας Ιατρικής Φροντίδας. Παρακολούθησε δυο clinical attachment στις Παιδιατρικές κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Hans Christian Andersen στη Δανία. Έχει εργαστεί ως αγροτικός ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου και στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου. Ακολούθησαν τα πρώτα χρόνια εξειδίκευσής της στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας. Την παρούσα χρονική περίοδο συμμετέχει ως ιατρός στο πρόγραμμα Εθνικής Μελέτης Νοσηρότητας (ΕΜΕΝΟ).

Πλώτα ΆνναΣυνεντεύκτρια

+

Ονομάζομαι Πλώτα Άννα. Γεννήθηκα στην Πάτρα το 1985. Σπούδασα Νοσηλευτική στο Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα της Πάτρας από όπου και αποφοίτησα το 2009.Αυτή τη χρονική περίοδο εκπονώ τη διπλωματική μου εργασία στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιατρική χημεία: σχεδιασμός και ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων» με θέμα «Διερεύνηση της εμβολιαστικής κάλυψης και της στάσης έναντι του ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων στις  σπουδάστριες του Α.Τ.Ε.Ι Πατρών».

Κατά το παρελθόν έχω εργαστεί ως υπάλληλος σε ιδιωτικές εταιρείες και ως νοσηλεύτρια στο Φορέα ΣΟΨΥ Πάτρας.

Είμαι κάτοχος πτυχίου ECDL στους υπολογιστές και γνωρίζω αγγλικά και ιταλικά.

Έχω συμμετάσχει σε Ιατρικά- Νοσηλευτικά συνέδρια.

Είμαι μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και κάτοχος άδειας άσκησης νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Είμαι κάτοχος διπλώματος οδήγησης β’ κατηγορίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΑ

αρχείο+

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ+

eyxaristies sponsors sponsors
sponsors
sponsors Η έρευνα ΕΜΕΝΟ υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Έλεγχος Υγείας Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών